สวัสดิการนักศึกษา

ครูฝ่ายงานสวัสดิการนักศึกษา

อ.ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ครูประจำห้องพยาบาล
อ.จิตติมา เลี้ยงพรหม ครูประจำห้องพยาบาล
อ.บุษบง บุญมาปะ ครูประจำห้องพยาบาล
อ.พรนภา เขตร์กุฏี ครูฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1.จัดควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่า    โดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  2.จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา 

  3.ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

  4.จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา

  5.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ทุนการศึกษา

  1. ทุนการศึกษานักเรียนดี ประพฤติดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  2. กองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา (กยศ.)
  3. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

  สวัสดิการนักศึกษา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและมีห้องพยาบาลรองรับในกรณีนักศึกษาที่เกิดอาการป่วยกระทันหัน

  Education Template