สวัสดิการนักศึกษา

ครูฝ่ายงานสวัสดิการนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่า    โดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2.จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา 

3.ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

4.จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา

5.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุนการศึกษา

  1. ทุนการศึกษานักเรียนดี ประพฤติดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  2. กองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา (กยศ.)
  3. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

สวัสดิการนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและมีห้องพยาบาลรองรับในกรณีนักศึกษาที่เกิดอาการป่วยกระทันหัน

Education Template