ยินดีต้อนรับสู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

ประวัติ วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

อาจารย์วีระ – อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยขออนุญาตจัดตั้งในชื่อว่า “เทคโนโลยีวีรพัฒน์” ซึ่งแปลว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญ ณ เลขที่ ข/4-389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

0

ปวช.1

0

ปวช.2

0

ปวช.3

0

ปวส.1-2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

ศูนย์อบรม เรียนรู้ และสอน MikroTik ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก MikroTik และมีทีมงานคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งประสบการณ์ในการใช้งานจริง

หลักสูตรเรียนรู้ MikroTik ที่เปิดอบรม

MTCNA – MikroTik Certified Network Associate
MTCRE – MikroTik Certified Routing Engineer
MTCWE – MikroTik Certified Wireless Engineer
MTCTCE – MikroTik Certified Traffic Control Engineer
MTCUME – MikroTik Certified User Management Engineer
MTCINE – MikroTik Certified Inter-Networking Engineer
MTCIPv6E – MikroTik Certified IPv6 Engineer
MTCSE – MikroTik Certified Security Engineer
MTCSWE – MikroTik Certified Switching Engineer
MTCEWE – MikroTik Certified Enterprise Wireless Engineer

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรม

1. คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ใช้สำหรับ Config และตั้งค่าต่างๆ
2. สาย LAN จำนวน 3 เส้น ใช้สำหรับต่อพ่วง Router หลายๆตัว
3. ปลั๊กไฟส่วนตัว สำหรับต่ออุปกรณ์ที่จำเป็น
4. RouterBOARD (ถ้ามี) เพื่อสามารถนำ Config ที่ได้กลับไปใช้งานได้ทันที

การสอบ Certified จาก MikroTik

1. ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบวันสุดท้ายของการเรียน (Online)
2. ต้องมีคะแนนเกินกว่า 60% ขึ้นไปถึงจะได้รับ Certified จาก MikroTik
3. ผู้เข้าสอบจะได้รับ License Level 4 Free จำนวน 1 License

Technological Veeraphat NEWS

หลักสูตร สาขาที่เปิดสอน

เปิดสอนใน 2 ระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) รับผู้จบการศึกษา ม. 3 เหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลา 3 ปี
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา และผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใช้เวลา 2 ปี

มุ่งเน้นผลิตนักบัญชีเพื่อให้มีความรู้สอบด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

สาขาการบัญชี ระดับ ปวช. - ปวส.

สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.

ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

สาขาการตลาด ระดับ ปวช.

การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจการโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ

สาขาการโรงแรม ระดับ ปวช.

วางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาช่างยนต์จะสามารถตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหา ในงานอาชีพด้านยานยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านยานยนต์

สาขาเทคนิคเครื่องกล ระดับ ปวส.

เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับ ปวส.

    ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น

    มาเป็นครอบครัววีรพัฒน์กันนะ

    Education Template