Previous
Next

ประวัติ วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

อาจารย์วีระ – อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยขออนุญาตจัดตั้งในชื่อว่า “เทคโนโลยีวีรพัฒน์” ซึ่งแปลว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญ ณ เลขที่ ข/4-389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

0

ปวช.1

0

ปวช.2

0

ปวช.3

0

ปวส.1-2

หลักสูตรระดับ ปวช.

หลักสูตรระดับ ปวส.

ข่าวสารจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัเทคโนโลยีวีรพัฒน์

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 ประจำการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น

มาเป็นครอบครัววีรพัฒน์กันนะ

Education Template