WE CAN HELP YOU!

WELCOME TO VRP MIKROTIK ACADEMY

หลักสูตรที่เปิดอบรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักคณะการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครนายกแห่งแรกที่มีการพัฒนา การศึกษาของคนนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงสู่ระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีอ.วีระ-อ.พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น
Mikrotik MTCNA

Mikrotik MTCNA

Network Associate
Mikrotik MTCTCE

Mikrotik MTCTCE

Traffic Control
Mikrotik MTCRE

Mikrotik MTCRE

Routing Engineer
Mikrotik MTCUME

Mikrotik MTCUME

User Manage
ment
Mikrotik MTCINE

Mikrotik MTCINE

Inter network

NEWS & EVENT

วิทยากร

ติดต่อสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

Mikrotik Academy

ไมโครติค (MikroTik) มีการเติบโตทางการตลาดและได้รับความนิยมค่อนข้างสูง จึงขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับสถาบันทางการศึกษาเป็น MikroTik Academy Programe วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จึงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่ให้ความรู้กี่ยวกับเทคโนโลยี

Tel.037-321-245

E-mail : vrp@vrp.ac.th