Copyright 2021 - วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

MikroTik Certified Traffic Control Engineer : MTCTCE

MikroTik Certified Traffic Control Engineer

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสอบวัดมาตรฐานความรู้ของ Mikrotik โดย Certified นี้จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับ Traffic Control ขั้นสูงโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานของ Firewall ขั้นสูง, QOS, DNS, DHCP, Web Proxy ผู้ที่จะอบรม Certified นี้จะต้องผ่าน MTCNA ก่อน