Copyright 2021 - วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักคณะการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครนายกแห่งแรกที่มีการพัฒนา การศึกษาของคนนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจกล่าวความเป็นมาโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีอาจารย์วีระ-อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยขออนุญาตจัดตั้งในชื่อว่า”เทคโนโลยีวีรพัฒน์” ซึ่งแปลว่า...การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญ... ณ เลขที่ ข/4 – 389 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเลขที่ 4/2539 จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนใน 2 ระดับการศึกษาคือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อใช้เวลา 3 ปี วิชาเอกเปิดสอน ช่างยนตร์, การขาย, การบัญชี, และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา, ม.6 หรือ เทียบเท่า ศึกษาต่อใช้เวลาศึกษา 2 ปี วิชาเอกที่เปิดสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  อาหารและโภชนาการ  และการจัดการโลจิสติกส์ ขณะนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 12 ไร่ 89 ตารางวา
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผู้ชำนาญด้านการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและบริหารธุรกิจมากกว่า 18 ปี และมีเจตนาอันแน่วแน่ในการที่จะร่วมพัฒนาจังหวัดนครนายกในด้านการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีสถานที่ที่ดีพร้อม อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อีกทั้งสร้างให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเป็นลำดับ มีนักเรียน/นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจากเดิมโดยสร้างเป็นอาคารคอนกรีต สูง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2554 ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 อาคารเป็น อาคารคอนกรีต สูง 4 ชั้น 10 ห้องเรียน โดยจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ธันวาคม 2547 พร้อมกันนี้ อุปกรณ์การเรียนก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยก้าวหน้ามีระบบค้นคว้าวิชาการที่ก้าวล้ำนำสมัยกับเจตนารมณ์ของโรงเรียน
การดำเนินงานของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ คุณภาพนักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ด้านปณิธานอันมุ่งมั่นของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าวิทยาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่จะให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของจังหวัดนครนายกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งในด้านการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน การดูแล ปกครองนักเรียน/นักศึกษาให้มีความประพฤติเรียบร้อย ห่างไกลยาเสพติด มารยาทดี สอนให้รู้จักสามัคคี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเคราะห์ภัยต่างๆ สมกับคำขวัญของวิทยาลัยว่า “เรียนดี ประพฤติดี สามัคคีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”