Copyright 2021 - วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

  • Veeraphat Technological College

News Event

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร MikroTik Certified Netw...

Read more

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม...

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ร่วมกัับ MikroTik Thailand จัดอบรม MikroTik สำหรับผู้ดูแลระบบ MTCNA,MTCTCE...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)  ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง MikroTik Certified for MikroTik Academy”
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ร่วมกัับ MikroTik Thailand จัดอบรม MikroTik สำหรับผู้ดูแลระบบ MTCNA,MTCTCE by VRProService