สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล( ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์จากครูผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาคอพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในด้านต่าง ได้แก่ งานเขียนโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ตัดต่อภาพยนต์ เว็บไซต์ เป็นต้น

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. สาขาการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมัครเรียนออนไลน์