สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ได้จริงอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมัครเรียนออนไลน์