สาขาบัญชี

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.) และประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านบัญชี ทั้งในงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้

สาขาบัญชี มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.สาขาบัญชี ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.สาขาบัญชี ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมัครเรียนออนไลน์