สาขาช่างยนต์

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์ ผลิตกำลังคนที่มีความรู้และความสามารถทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการหรือต่อยอดศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

สาขาช่างยนต์ มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.สาขาเทคนิคเครื่องกล ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สมัครเรียนออนไลน์