admin

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  Read More »

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบก …

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รอบบ่ายเท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2565

#เรามีนัดกันนะบ้านนี้มีรัก …  ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ 2 …

ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รอบบ่ายเท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

งานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับผู้ที่จะออกฝึกงาน

งานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับผู้ที่จะออกฝึก …

งานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับผู้ที่จะออกฝึกงาน Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา – ค่าลงทะเบียน – ค่าสมัครเรียน ฯลฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีการช …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา – ค่าลงทะเบียน – ค่าสมัครเรียน ฯลฯ Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จัดการอบรม MTCNA Academy Training And Exam Lab กันไฟแลบทั้งบน AWS

Previous Next วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จัด MTCNA Academ …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จัดการอบรม MTCNA Academy Training And Exam Lab กันไฟแลบทั้งบน AWS Read More »

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผู้จบ ม.6 ทุกท่านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอฝึกงาน และให้มาติดต่อในวันเวลาที่กำหนด

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผ …

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผู้จบ ม.6 ทุกท่านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอฝึกงาน และให้มาติดต่อในวันเวลาที่กำหนด Read More »

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

Previous Next วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565สมาคมวิทยาลัย …

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ Read More »

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประกอบอาหาร ระดับชั้น ปวช. สาขาการโรงแรมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

Previous Next วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565การประกอบอ …

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประกอบอาหาร ระดับชั้น ปวช. สาขาการโรงแรมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 Read More »

คณะผู้บริหารและคณะครู – อาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

Previous Next วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565คณะผู้บริห …

คณะผู้บริหารและคณะครู – อาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 Read More »

Education Template