ลำดับเรื่องเอกสารอ้างอิง
1แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
2คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

Education Template