ลำดับเรื่องเอกสารอ้างอิง
1การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2การเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
4มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561
5กฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561

Education Template