ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาช่างยนต์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรม