สาขาบัญชี (ปวส.)

สาขาบัญชีสอนอะไรบ้าง?

สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีให้ สามารถคิดวิเคราะห์รายการบัญชี เชี่ยวชาญสารสนเทศ ทางบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านบัญชี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้

อาชีพของสาขา

 1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. นักวิเคราะห์ วางแผนงานบัญชี
 3. ธุรกิจส่วนตัว
 4. พนักงานธนาคาร
 5. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.)
 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)

ครูสาขา บัญชี

อ.ชนิดาภา พันธุลาภ ครูสาขาบัญชี
  อ.บุษบง บุญมาปะ ครูสาขาบัญชี

   Education Template