สาขาบัญชี (ปวส.)

สาขาบัญชีสอนอะไรบ้าง?

สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีให้ สามารถคิดวิเคราะห์รายการบัญชี เชี่ยวชาญสารสนเทศ ทางบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านบัญชี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้

อาชีพของสาขา

  1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
  2. นักวิเคราะห์ วางแผนงานบัญชี
  3. ธุรกิจส่วนตัว
  4. พนักงานธนาคาร
  5. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.)
  6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  7. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)

ครูสาขา บัญชี

Education Template