สาขาบัญชี (ปวช.)

สาขาบัญชีสอนอะไรบ้าง?​

การเรียนการสอนในสาขาบัญชี เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งพื้นฐานทางด้านการบัญชี เน้นการสร้างกระบวนการทางบัญชีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน และกิจการต่างๆ เนื้อหาที่เรียนครอบคลุมธุรกิจบริการ  ธุรกิจทั่วไป และ ธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดทั้งภาษีอากรต่าง ๆ เน้นการปฏิบัติโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการบัญชี และ การทำบัญชีในระบบออนไลน์และปลูกฝังให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นนักบัญชียุคใหม่

อาชีพของสาขา​

 1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. นักวิเคราะห์ วางแผนงานบัญชี
 3. ธุรกิจส่วนตัว
 4. พนักงานธนาคาร
 5. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.)
 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)

ครูสาขา บัญชี

อ.ชนิดาภา พันธุลาภ ครูสาขาบัญชี
  อ.บุษบง บุญมาปะ ครูสาขาบัญชี

   Education Template