สาขาคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

สาขาคอมพิวเตอร์สอนอะไรบ้าง?​

สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน

อาชีพของสาขา

  1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, Programmer, System Analyst, IT Director,ทั้งบริษัท เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ
  2. ดูแลระบบบริการ ความปลอดภัย เครือข่าย หรือ Hardware Maintenance
  3. เปิดร้าน Internet ร้านขายคอมพิวเตอร์
  4. ครู อาจารย์ หรือติวเตอร์
  5. ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น e-Commerce, e-Learning, e-Service

ครูสาขา คอมพิวเตอร์

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู่อำนวยการ / ครูสาขาคอมพิวเตอร์
อ.ธนวัฒน์ เกษประทุม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ครูสาขาคอมพิวเตอร์
อ.ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / ครูคอมพิวเตอร์
อ.ธนากร ปิ่นอุทัย ครูสาขาคอมพิวเตอร์
อ.ปิยพงษ์ คงกล่อม ครูคอมพิวเตอร์

    Education Template