สาขาการโรงแรม

สาขาการโรงแรมสอนอะไรบ้าง?​

หลักสูตรของสาขา การโรงแรม และการท่องเที่ยว จะเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลักสูตรภาคเรียนปกติ 3 ปี จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติจริง

อาชีพของสาขา​

  1. แอร์โฮสเตส 
  2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรม,โรงพยาบาล,รีสรอท์ 
  3. มัคคุเทศก์,ไกด์นำเที่ยว 
  4. อาจารย์สอนวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม

ครูสาขา การโรงแรม

อ.ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ครูสาขาการโรงแรม
    อ.จิตติมา เลี้ยงพรหม ครูสาขาการโรงแรม

      Education Template