สาขาการตลาด

สาขาการตลาดสอนอะไรบ้าง?​

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

อาชีพของสาขา​

  • นักวิเคราะห์การตลาด
  • เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  • ตัวแทนขาย
  • เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

ครูสาขา การตลาด

อ.พรนภา เขตร์กุฏี ครูสาขาการตลาด

    Education Template