สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสอนอะไรบ้าง?​

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เสริมสร้างทักษะการทำงานจริง พร้อมกับรายได้เสริมระหว่างเรียนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้พร้อมบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก โดยหลักสูตรทวิภาคีนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท CP All เพื่อให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จริงในสถานประกอบการของ CP All ได้โดยตรง

อาชีพของสาขา

  1. ผู้จัดการห้างค้าปลีก 
  2. เจ้าของกิจการ(ร้านค้า) 
  3. เจ้าของเซเว่น 
  4. ผู้จัดการเซเว่น

Education Template