วิสัยทัศน์ / Vision

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นเทคโนโลยีทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

Vision
Technology in Veeraphat Technological College 100%

Education Template