1.ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา

เรื่องรายงานผลเอกสารอ้างอิงวิดีโอ
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.8 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

เรื่องรายงานผลเอกสารอ้างอิงวิดีโอ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

เรื่องรายงานผลเอกสารอ้างอิงวิดีโอ
3.1 ด้านครูผู้สอน   
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา   
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

4. ด้านการมีส่วนร่วม

เรื่องรายงานผลเอกสารอ้างอิงวิดีโอ
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน

เรื่องรายงานผลเอกสารอ้างอิงวิดีโอ
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Education Template