รายงานผลตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 27 ข้อ

1.ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา

2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

4.ด้านการมีส่วนร่วม

5.ด้านปัจจัยพื้นฐาน