สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Business Computer Program

ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการประกอบอาชีพ
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
– นักออกแบบ application มือถือ

สาขาวิชาการบัญชี : Accounting Program

สาขาวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพในด้าน ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะ การตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหา การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้ วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การวางแผนดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงาน ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพ ด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย สินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด บันทึกบัญชีโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ
– พนักงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี
– พนักงานบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว
– พนักงานบัญชีธุรกิจบริการ
– พนักงานบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
– ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

สาขาวิชาการตลาด : Marketing Program

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

แนวทางการประกอบอาชีพ
– นักวิเคราะห์การตลาด
– เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
– เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
– ตัวแทนขาย
– เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

สาขาวิชาช่างยนต์ : Automotive Program

สาขาวิชาช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ เช่น การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศรถยนต์ เป็นต้น รวมไปถึงรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการเกษตร การเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์นั้นจะเน้นการฝึกปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กัน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในสายงานช่างยนต์

แนวทางการประกอบอาชีพ
– ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์
– ช่างซ่อมบำรุงประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม
– ช่างเทคนิคประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม
– ช่างซ่อมรถยนต์ประจำอู่ซ่อมรถยนต์หรือบริษัท
– ช่างตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ (ตรอ.)
– ช่างควบคุมเครื่องจักร

สาขาการโรงแรม : Hotel

สาขาการโรงแรม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  คือ สาขาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาการโรงแรมทั้งสิ้น ประกอบไปด้วยรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง งานส่วนหน้าในโรงแรม เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม อาหารเพื่อสุขภาพ ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจโรงแรม 

แนวทางการประกอบอาชีพ

– พนักงานต้อนรับ
-เชฟ
-บาเทนเดอร์
-บาริสต้าร์
-พนักงานส่วนห้องพัก
-พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-การจัดประชุม (Mice)