คณะผู้บริหารและรองผู้อำนวยการ

อ.วีระ สูญยี่ขันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อ.พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์
ผู้จัดการวิทยาลัย

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

อ.ระพีพัฒน์ ปล่องทอง
รองผู้จัดการวิทยาลัย

อ.สุกี พรเชนศวรพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน

อ.ชนิดาภา พันธุลาภ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

อ.ธนวัฒน์ เกษประทุม
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนศ.

อ.จิตติมา เลี้ยงพรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อ.ศุภนัฐ หอมเกษร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ครูแผนกบัญชี

อ.ชนิดาภา พันธุลาภ
ครูสาขาบัญชี

อ.บุษบง บุญมาปะ
ครูสาขาบัญชี

ครูแผนกคอมพิวเตอร์

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.ศุภนัฐ หอมเกษร
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.บุญฤทธิ์ เข็มกลัด
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.ธนากร ปิ่นอุทัย
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.กัญญาภัทร บุญรอด 
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

ครูแผนกการโรงแรมและการตลาด

อ.ทิพวรรณ อร่ามรณชิต
ครูสาขาการโรงแรม

อ.จิตติมา เลี้ยงพรม
ครูสาขาการโรงแรม

อ.ปริญพัชญ์ เมธาอริยะรุจน์
ครูสาขาการตลาด

ครูแผนกช่างยนต์

อ.วีรพงษ์ พวงดอกไม้
ครูสาขาช่างยนต์

อ.จักกริช บุญมา
ครูสาขาช่างยนต์

อ.เอกชัย ทับทิม
ครูสาขาช่างยนต์

ครูแนะแนวและวิชาสามัญ

อ.ธีรพงษ์ ปล่องทอง
หัวหน้าฝ่านงานแนะแนว

อ.นนทพร พรหมโสธรไพศาล
ครูวิชาสามัญ

อ.ชมัยพร จ่าสมศรี
ครูวิชาภาษาไทย

อ.พรชนก พรเชนศวรพงศ์
ครูวิชาวิทยาศาสตร์

อ.ชมัยพร จ่าสมศรี
ครูวิชาภาษาอังกฤษ

อ.อันตรา นิลสวัสดิ์
ครูวิชาภาษาอังกฤษ