ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมี อาจารย์วีระ - อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีอาจารย์วีระ - อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ณ เลขที่ ข/4-389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เปิดสอนใน 2 ระดับการศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เปิดสอนใน 2 ระดับการศึกษา

เปิดสอนใน 2 ระดับการศึกษา ดังนี้

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) รับผู้จบการศึกษา ม. 3 เหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลา 3 ปี
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา และผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใช้เวลา 2 ปี
พ.ศ. 2544 สร้างอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น
พ.ศ. 2544 สร้างอาคารหลังใหม่ 4

ปี พ.ศ. 2544 สร้างอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนและห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดใหญ่ และห้องพยาบาล

ปี พ.ศ. 2546 ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 12.89 ไร่ และมีโครงการ Home Bakery
ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 12.89 ไร่ และมีโครงการ Home Bakery

ปี พ.ศ. 2546 ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 12.89 ไร่ และมีโครงการ Home Bakery

พ.ศ. 2563 ก่อสร้างศูนย์บริการและฝึกฏิบัติงานยานยนต์
พ.ศ. 2563 ก่อสร้างศูนย์บริการและฝึกฏิบัติงานยานยนต์

พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้ก่อสร้างศูนย์บริการและฝึกฏิบัติงานยานยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

Education Template