ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีวีพัฒน์

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมี
อาจารย์วีระ – อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยขออนุญาตจัดตั้งในชื่อว่า “เทคโนโลยีวีรพัฒน์”ซึ่งแปลว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญ ณ เลขที่ ข/4-389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก ได้รับไปอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเลขที่ 4/2539 จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนใน 2 ระดับการศึกษา ดังนี้
      1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) รับผู้จบการศึกษา ม. 3 เหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลา 3 ปี
     2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา และผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใช้เวลา 2 ปี
ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่จะให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เป็นโรงเรียนอาชีวเอกชนของจังหวัดนครนายกที่มีคุณสมบัติครบด้วนสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน การดูแลปกครองนักศึกษาให้มีความประพฤติเรีบยร้อย ห่างไกลยาเสพติด มารยาทดี สอนให้รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สมกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “เรียนดี ประพฤติดี สามัคคีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

:: ชื่อภาษาไทย : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อักษรย่อ ทวพ.
:: ชื่อภาษาอังกฤษ : VEERAPHAT TECHNOLOGICAL COLLEGE อักษรย่อ VRP. หรือ V-Tech
:: เริ่มก่อตั้ง : เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 โดยมี อาจารย์วีระ – อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นผู้ก่อตั้ง
:: สีประจำวิทยาลัย : สีฟ้า และ สีแดง
:: คำขวัญประจำวิทยาลัย : เรียนดี ประพฤติดี สามัคคีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
:: ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) เป็นต้นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลือง

:: วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย :
    1. เพื่อแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐบาล ในการจักการเรียนการสอน สายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    2. เพื่อรองรับการขายโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายขยายการ ศึกษาเป็น 12 ปี ยกระดับการศึกษาของประชากร
ในเขตพื้นที่ให้สูงขึ้น และผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพสูง อันจะเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญ ก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติ
    3. เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษาได้อยู่กับครอบครัว ได้รับความอบอุ่น ส่วนผู้ปกครองได้มีโอกาสดูแล บุตร ธิดา ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากวัยเด็ก สู้วัยรุ่น
    4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ สร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดี งานแก่เยาวชน นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพื่อนำ
ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

:: พื้นที่ตั้งวิทยาลัย :
– ปี พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา
– ปี พ.ศ. 2543 มีเนื้อที่เพิ่มรวม 9.89 ไร่ ที่จะขยาย เพื่อรองรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นได้ โดยโครงการร่วมกับสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปิดทำการเรียนภาคปกติและภาคสมทบ
– ปี พ.ศ. 2544 สร้างอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนและห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดใหญ่ และห้องพยาบาล
– ปี พ.ศ. 2546 ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 12.89 ไร่ และมีโครงการ Home Bakery
– ปี พ.ศ. 2547 Home Bakery สร้างเสร็จ

:: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ :
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า (รอบเช้า/และรอบบ่าย) แผนก อุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ก, แผนกพณิชยกรรม สาขาบัญชี, การขาย และคอมพิวเตอร์
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบเช้า/และรอบบ่าย) แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว