งานทวิภาคี

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการ
(นิเทศนักศึกษา)
อ. ธนวัฒน์ เกษประทุม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
(นิเทศนักศึกษา)
อ. ศุภณัฐ หอมเกษร ฝ่ายวิชาการ
(ประสานงานทวิภาคี)
อ. วีระพงศ์ พวงดอกไม้ ประสานงานและรวบรวมงานทวิภาคี

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   • จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
   • จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
   • วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
   • ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   • ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
   • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Education Template