งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ ประจำปี 2564

ตัวบ่งชี้ที่ 1

1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

1.1 การดูและแนะแนวผู้เรียน

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณ์ ที่พึงประสงค์

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1.5 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1.8 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

  2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 3

3.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

3.1 ครูผู้สอน
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน

  3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4

4. ด้านการมีส่วนร่วม

4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา

ตัวบ่งชี้ที่ 5

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน

5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Education Template