ผู้บริหาร ครู-บุคลากร

ผู้บริหาร ครู-บุคลากร

ระดับผู้บริหาร

นายวีระ สูญยี่ขันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

นางพัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์

ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

นายวิทวัส สูญยี่ขันธ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

นางรพีพัฒน์ ปล่องทอง

รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

คณะอาจารย์

อาจารย์สุกี พรเชนศวรพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าทะเบียน/การเงิน
อาจารย์ชนิดาภา พันธุลาภ ตำแหน่ง ฝ่ายการเงิน
อ.ณรงค์เดช เยี่ยมจะบก ตำแหน่ง รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ
อ.ธนวัฒน์ เกตุประทุม รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
อ.ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อ.นนทพร พรหมโสธรไพศาล ครูสามัญ
อ.ณฐพล ชาญชลยุทธ ครูช่างยนต์
อ.ชมัยพร จ่าสมศรี ครูภาษาไทย
อ.ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ครูสาขาการโรงแรม
อ.ธนากร ปิ่นอุทัย ครูคอมพิวเตอร์
อ.จิตติมา เลี้ยงพรหม ครูภาษาอังกฤษ
อ.บุษบง บุญมาปะ ครูสาขาบัญชี
อ.นภัส พรหมสอน ครูสาขาช่างยนต์
อ.พรนภา เขตร์กุฏี ครูสาขาการตลาด
อ.ธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ์ ครูวิทยาศาสตร์
อ.วีรพงศ์ พวงดอกไม้ ครูสาขาช่างยนต์
อ.จักกริช บุญมา ครูสาขาช่างยนต์

  บุคลากร

  นายเอกชัย ทับทิม บุคลากร
  นายชัยวัฒน์ วงษ์แก้ว นักพัฒนาวิทยาลัย
  นายสุรชัย อุทัยวัฒน์ พนักงานขับรถ
  นายสมบัติ บุญเคลิ่ม นักพัฒนาวิทยาลัย
  นางสมพงษ์ คุยขุนทด แม่บ้าน

   Education Template