ผู้บริหาร ครู-บุคลากร

ผู้บริหาร ครู-บุคลากร

ระดับผู้บริหาร

นายวีระ สูญยี่ขันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

นางพัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์

ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

นายวิทวัส สูญยี่ขันธ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

นางรพีพัฒน์ ปล่องทอง

รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

คณะอาจารย์

บุคลากร

Education Template