หลักสูตร ปวช.

ล้ำเลิศด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ทำความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก

คมนาคมสะดวกอยู่ในใจกลางเมือง

เนื้อที่กว้างติดถนนสุวรรณศร อยู่ใจกลางเมือง

เน้นปฏิบัติ ให้นักเรียนไดลงมือทำจริง

มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง

ความสำเร็จกว่า 27 ปี

ความร่วมมือบริษัทชั้นนำระดับโลก

ระดับ ปวช. เรียนฟรี 3 ปี!!

มีโควต้าเรียนฟรี 3 ปี สำหรับผู้ที่จบ ม.3 จากโรงเรียนต่างๆ

กู้ กยศ. ผ่อนชำระค่าเทอมได้

กู้ กยศ. และสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้

มีงานทำ ศึกษาต่อได้ 100%

นักเรียนมีทักษะพร้อมเริ่มงานหรือศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

Youtube VRP

News Update.

Promotion Update.

สาขา ที่เปิดสอนในระดับ ปวช. (หลักสูตร 3 ปี)

สาขา ที่เปิดสอนในระดับ ปวส. (หลักสูตร 2 ปี)

Veeraphat Technological College (Vtech)

สมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะนี้นำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ในปัจจุบันนับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน2554 (ฉบับแก้ไข) และประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 กำหนดให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใช้คำนำหน้าว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” และ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ได้โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนจวบจนปัจจุบัน

   วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

ข4-389 ถ. สุวรรณศร ต.นครนายกอ.เมือง นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037 321 245
โทรสาร 037 321 246