รายงานประเมินตนเอง 2558
012558 1บทสรุปผู้บริหาร ตอนที่ 1และ2 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่ 1 2558 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่ 2 2558 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่ 3 2558 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่ 4 2558 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่่ 5 2558 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่ 6 2558 Download
012558 2ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3มาตรฐานที่ 7 2558 Download
012558 3ส่วนที่ 2 ตอนที่ 4 Download
012558 คำนำ Download
012558 ปกรายงานประเมินคุณภาพภายใน Download

 

รายงานประเมินตนเอง 2559
SAR2559 1ปกรายงานประเมินคุณภาพภายใน Download
SAR2559 2คำนำ สารบัญ Download
SAR2559 3ข้อ 1-3 Download
SAR2559 4ข้อ 4รายงานการประเมินตนเอง Download
SAR2559 5ภาคผนวก Download
2559-ผลประเมินจากต้นสังกัด2554 Download