www.vrp.ac.th
037-321245
cowta
2562

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • อาชีพในอนาคต

ข้อมูลพื้นฐาน

สาขาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเรียนไม่ยากครับเป็นการเรียนแบบแบ่งครึ่งระหว่าง ภาคคอมพิวเตอร์กับภาคธุรกิจซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
8.  เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
13. และอื่นๆ