วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เข้าร่วมโครงการบริหารทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและ ยกระดับศักยภาพครูอาชีวศึกษา ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rate this item
(0 votes)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เข้าร่วมโครงการบริหารทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและ
ยกระดับศักยภาพครูอาชีวศึกษา ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้
ความรู้และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้เน้นถึงการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์/เผยแพร่ โดยมีรศ.ดร.นนทลี พรธาดาทิพย์ ,
ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร และอาจารย์บรรเลง สระมูล
ท่ีมามอบความรู้และเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
โดยการอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาครูอาชีวะและยกระดับ
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

สมัครเรียนที่วีรพัฒน์ กดเลยครับ m.me/VRPNK
สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @znd0952x (ว.เทคโนโลยีวีรพัฒน์)
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062