วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้รับการแต่งตั้ง Mikrotik Academy

Rate this item
(0 votes)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้รับการแต่งตั้ง Mikrotik Academy โดยมีครูบุคลากรนำโดย อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ธนวัฒน์ เกษประทุม อาจารย์พรนภา เขตร์กุฏี อาจารย์วิวัฒน์ ปัญญาศิริ