www.vrp.ac.th
037-321245
cowta
2562

เอกสารกองทุนกู้ยืม (กยศ.)

 

 

 

***ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.

 

กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ดาวน์โหลด
กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.) ดาวน์โหลด
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา  ดาวน์โหลด

 

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.101-103 และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 

พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยิมเงิน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน(ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส(ถ้ามี)

5. เอกสารประการรับรองรายได้

     5.1 มีรายได้ประจำ(หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)

     5.2 ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรายรายได้ครอบครวของผู้กู้ยืม(แบบ กยศ. 102) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8. บันทึกกิจกรรมจิตอาสา

9. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103)

10. อื่นๆ (ถ้ามี)...........................................................................

 

ส่งที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 4-389 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000

ธุรการโทร 037-321245

อ.นุจรี มีแก้ว 081-295-0838

 : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

 

***ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

 

ให้นักศึกษาระดับชั้นปวช.ปีที่ 3 และปวส. ปีที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารฝึกงานและเข้าเล่มให้เรียบร้อย