งานประกันคุณภาพ

ตัวบุ่งชี้ที่ ๑

๑. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

๑.๑ การดูและแนะแนวผู้เรียน

๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณ์ ที่พึ่งประสงค์

๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

๑.๕ ผลการแข็งขันทักษะวิชาชีพ

๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

๑.๘ การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๒

๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

๒.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ตัวบุ่งชี้ที่ ๓

๓.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

๓.๑ ครูผู้สอน

๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน

๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน

๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา

๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตัวบุ่งชี้ที่ ๔

๔. ด้านการมีส่วนร่วม

๔.๑ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

๔.๒ การบริการชุมชนและจิตอาสา

ตัวบุ่งชี้ที่ ๕

๔. ด้านปัจจัยพื้นฐาน

๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

๕.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

๕.๕การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Education Template