งานประเมินตนเอง SAR

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์
รองผู้นำนวยการวิทยาลัย

อ.รพีพัฒน์  ปล่องทอง
รองผู้จัดการการวิทยาลัย

อ.ณรงค์เดช เยี่ยมจะบก
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อ.ชนิดาภา  พันธุลาภ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

อ.ธนวัฒน์  เกษประทุม
รองผู้นำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ศุภณัฐ  หอมเกษร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อ.ณฐพล  ชาญชลยุทธ
ครูสาขาช่างยนต์

อ.ชมัยพร  จ่าสมศรี
ครูวิชาสามัญ

อ.ทิพวรรณ  อร่ามรณชิต
ครูสาขาการโรงแรม

อ.จิตติมา  เลี้ยงพรหม
ครูสาขาการโรงแรม

อ.ธนากร  ปิ่นอุทัย
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.นภัส  พรมสอน
ครูสาขาช่างยนต์

อ.เอกชัย  ทับทิม
ครูสาขาช่างยนต์

อ.บุษบง  บุญมาปะ
ครูสาขาบัญชี

อ.พรนภา  เขตร์กุฏี
ครูสาขาการตลาด

อ.ปิยพงษ์  คงกล่อม
ครูสาขาคอมพิวเตอร์

อ.ธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ์
ครูวิชาสามัญ

อ.วีรพงษ์ พวงดอกไม้
ครูสาขาช่างยนต์

อ.จักกริช บุญมา
ครูสาขาช่างยนต์

Education Template